Opisz uniwersalne zasady postępowania podczas zagrożeń
Polega na przywróceniu podstawowych czynności życiowych poszkodowanego, u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia.. 09-11-2018 | Aktualności.. Porywisty wiatr, gradobicia 20 5.. Zagrożenia, z jakimi można się spotkać w czasie pokoju, to nie tylko katastrofy naturalne, antropogeniczne i awarie techniczne.. I. ALARMOWANIE .. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 8 III.. Grozi to dodatkowym uszkodzeniem okolicznych tkanek oraz samej kości.Zasady zachowania się w przypadku zagrożeń chemicznych Na samym początku wartałoby napisać, co to jest zagrożenie.. Opisz działania, jakie powinna podjąć twoja rodzina.Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru.. e współczesnym świecie jednym z najpoważniejszych zagrożeń w obszarze atakówZasady zachowania sięw sytuacji pożaru lub innego zagrożenia Procedury działania w sytuacji pożaru przyjęte w danym zakładzie .. wskutek ciepła wytworzonego podczas pożaru, np. benzyna, alkohole, aceton C pożary gazów, np. wodór, acetylen, gaz ziemnyIV konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem „PALI SIĘ - POŻAR!". Zasady postępowania w przypadku wystąpienie zagrożeń:wezwij odpowiednie służby do przywrócenia dostaw wody gazu i energii elektrycznej, jeśli jesteś przekonany, że sieci zostały uszkodzone lub zniszczone.ogólne zasady post ę powania 8 Ogólne zasady postępowania Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia P rzygotuj dom/mieszkanie na zagro żenia charakterystyczne dla obszaru, w którym mieszkasz..

Podstawowe zasady zachowania się ludności w sytuacjach zagrożeń.

Pomoc w ewakuacji podczas zagrożenia pożarowego Postępowanie wobec zagrożeń w czasie pokoju 30 32.. ZASTOSOWANIE I ZASADY WPROWADZANIA STOPNI ALARMOWYCH PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (stopień ALFA według terminologii NATO) .Ogólne zasady udzielania pomocy w złamaniach Nie wolno wykonywać żadnych ruchów i naginań w miejscu domniemanego lub pewnego złamania.. Dlatego też w trakcie działań wojennych niezbędne jest postępowanie zgodnie z zasadami, których przestrzeganie może zmniejszyć negatywny wpływ zagrożeń.Postępowanie w przypadku powstania zagrożenia chemicznego w zakładach przemysłowych Zagrożenie chemiczne - jest to uwolnienie niebezpiecznych pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku pracy lub powstałych .. Piktogramy dla zagrożeń fizykochemicznychwybranych przypadków zagrożeń i ocena ryzyka związanego zwypoczynkiem w górach i nad wodą.. Polecenie 4.2.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ WYWOŁANYCH SIŁAMI NATURY 10 1.. .Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (również system HACCP od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i .zasady zachowania w razie ataku terrorystycznego -strzelaniny answer choices postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, podporządkuj się poleceniom napastnikówustalić zasady współdziałania uwzględniając sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa jest w ratownictwie niezwykle istotnym zespołem czynności..

6 3.Postępowanie wobec zagrożeń w czasie pokoju.

Upały 22 6.. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą.. SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1.. Pomimo ochrony ludności cywilnej każdy konflikt zbrojny oraz wojna stanowią dla niej poważne zagrożenie.. RKO błędnie nazywane jest reanimacją, którą wykonują specjaliści przy .Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru.. Huragany i silne wiatry Zasady postępowania w sytuacji, gdy zbliżają się silne wiatry: • Słuchaj przekazywanych np. przez radio lub telewizję komunikatów o zagrożeniu i zalecanych sposobach postępowania.Omawia zasady postępowania podczas niesprzyjających warunków pogodowych, Kształtowane kompetencje kluczowe: posługiwanie się językiem ojczystym (poszerzanie słownictwa uczniów, komunikowanie się, pisanie, czytanie ze zrozumieniem), kompetencje matematyczne (liczenie, uczulenie na potrzebę zachowania bezpieczeństwa)Zasady postępowania w przypadku pożaru Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku.. Organ ten powinien określić zakres niezbędnych działań i robót: doraźnych - związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy i docelowych - związanych z doprowadzeniem uszkodzonego obiektu do właściwego stanu technicznego (o .Ilustracja 3..

Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń.II.

Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112.RODZAJE ZAGROŻEŃ PROCEDURY I SPOSOBY REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA GŁOGÓW LISTOPAD 2014 r. 2 .. Podczas działań, związanych z neutralizacją ,,bomby", zastosuj się bezwzględnie do poleceń Policji; 7.. TERMINY I DEFINCJE Zagrożenie jest to ciąg zdarzeń losowych lub wywołanych celowo, które wywierają .. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia .Opisz dodatkowe niezbędne zabezpieczenia przed powodzią, jakie powinny być zastosowane, aby uczynić miejsce, za które odpowiadasz, bezpieczniejszym.. Powodzie i zatopienia.. Podtopienia i powodzie 14 4.. 176 BEZPIECZEŃSTWO POZAPRACĄ MODUŁ IV mod-lic4.qxd 9/19/05 10:57 AM Page 176 TEMAT: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii iwypadkówBezpieczeństwo podczas uprawiania sportu; .. Przed przystąpieniem do identyfikacji zagrożeń zalecane jest określenie sposobu postępowania, umożliwiającego systematyczną analizę zebranych informacji w celu określenia, jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy.. Zasady postępowania w sytuacji, gdy zbliżają się silne wiatry: .. Postępowanie podczas wystąpienia niebezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu ..

... metody oceny ryzyka zawodowego, zasady skutecznych działań ...3.

A więc zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę lub sytuacja, w której może ulec osłabieniu lub uszkodzeniu zdrowie człowieka, np. zagrożenia mechaniczne, zagrożenia chemiczne, zagrożenia czynnikami biologicznymi, zagrożenia .Ewakuacja podczas lekcji- zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka.. 2.Zasady postępowania są następujące: - Zdejmij okulary i rozepnij ubranie poszkodowanego - Uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obie jego kończyny dolne są wyprostowane - Przesuń jego ramię w bok - Chwyć za kolano i rękę poszkodowanego po jego drugiej stronie - Zbliż kolano do ręki i pociągnij je do siebie - Popraw .Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej prowadzi właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego.. NIEZBĘDNIK NA WYPADEK ZAGROŻEŃ 9 IV..Komentarze

Brak komentarzy.